تاريخ : | | نویسنده : 24paypal

ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش چهل و هشتم
از دعاهاى امام عليه السلام است روز اضحى (عيد قربان كه‌ دهم ماه ذى الحجه است) ‌و‌ روز جمعه
̶    بار خدايا اين روز (اضحى ‌و‌ جمعه) با‌ بركت ‌و‌ نيكو ‌و‌ با‌ يمن است، ‌و‌ مسلمانان در‌ اطراف زمين تو‌ در‌ ‌آن (براى بندگى) اجتماع نموده اند، ‌و‌ درخواست كننده ‌ى‌ (آمرزش) ‌و‌ طلب كننده ‌ى‌ (نعمت) ‌و‌ خواهنده ‌ى‌ (پاداش) ‌و‌ ترسنده ‌ى‌ ايشان (از عذاب) حاضر مى شوند ‌و‌ بيناى در‌ حاجتهاى آنان توئى پس‌ به‌ سبب بخشش ‌و‌ نيكيت ‌و‌ آسان بودن بر‌ تو‌ آنچه را‌ مى خواهم از‌ تو‌ درخواست مى كنم كه‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرستى،
̶    و از‌ تو‌ درخواست مى نمايم بار خدايا پروردگارا كه‌ تو‌ را‌ است تسلط ‌و‌ پادشاهى ‌و‌ تو‌ را‌ است سپاس، معبود بحقى جز تو‌ نيست، خداى بردبار بزرگوار مهربان بسيار نعمت دهنده داراى عظمت ‌و‌ احسان، پديد آورنده ‌ى‌ آسمانها ‌و‌ زمين، كه‌ هرگاه ميان بندگان خود كه‌ با‌ ايمان هستند، خير ‌و‌ نيكى يا‌ تندرستى يا‌ بركت ‌و‌ فراوانى يا‌ هدايت ‌و‌ رستگارى يا‌ عمل به‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرى از‌ خويش، يا‌ خيرى كه‌ به‌ ‌آن بر‌ ايشان منت مى نهى ‌و‌ آنان را‌ به‌ سوى خود راهنمائى مى كنى، يا‌ براى آنها در‌ درگاهت درجه ‌و‌ پايه اى بلند مى گردانى، يا‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن نيكئى از‌ نيكى دنيا ‌و‌ آخرت به‌ اينان عطا مى نمائى قسمت ‌و‌ نصيب ‌و‌ بهره ‌ى‌ مرا از‌ ‌آن بسيار گردانى
̶    از تو‌ درخواست مى نمايم بار خدايا تو‌ را‌ است پادشاهى ‌و‌ سپاس، ‌و‌ پرستش شده ‌ى‌ بحقى جز تو‌ نيست، كه‌ درود فرستى بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ‌و‌ دوست ‌و‌ اختيار شده (از ميان مردم) ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ خود از‌ آفريدگانت، ‌و‌ بر‌ آل‌ محمد كه‌ نيكوكاران ‌و‌ پاكان (از گناه) ‌و‌ خوبانند، درودى كه‌ كسى جز تو‌ بر‌ شمردن ‌آن توانائى نداشته باشد، ‌و‌ اينكه ما‌ را‌ در‌ دعاء ‌و‌ درخواست شايسته ‌ى‌ هر‌ كه‌ از‌ بندگان با‌ ايمانت كه‌ در‌ اين روز تو‌ را‌ مى خواند شريك گردانى، اى پروردگار جهانيان، ‌و‌ ما‌ ‌و‌ ايشان را‌ بيامرزى، زيرا تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانائى،
̶    بار خدايا حاجت ‌و‌ خواسته ام را‌ به‌ سوى تو‌ قصد نمودم، ‌و‌ درويشى ‌و‌ نيازمندى ‌و‌ بى چيزيم را‌ به‌ درگاه تو‌ فرود آوردم، در‌ حاليكه اطمينانم به‌ آمرزش ‌و‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت از‌ عمل ‌و‌ كردارم بيشتر است، ‌و‌ همانا آمرزش ‌و‌ رحمتت از‌ گناهانم وسيع تر است، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ روا كردن هر‌ حاجت ‌و‌ درخواستى را‌ كه‌ دارم به‌ سبب توانائيت بر‌ آن، ‌و‌ آسان بودنش بر‌ تو، ‌و‌ نيازمندى من‌ به‌ سوى تو، ‌و‌ بى نيازى تو‌ از‌ من‌ تو‌ خود متكفل شود ‌و‌ بپذير، زيرا من‌ هرگز جز از‌ جانب تو‌ به‌ خير نرسيده ام، ‌و‌ هرگز جز تو‌ بدى را‌ از‌ من‌ برنگردانده است، ‌و‌ براى كار آخرت ‌و‌ دنيايم جز تو‌ را‌ اميدوار نيستم،
̶    بار خدايا هر‌ كس براى رفتن به‌ سوى مخلوق ‌و‌ آفريده اى به‌ اميد صله ‌و‌ درخواست احسان ‌و‌ بخشش او‌ مهيا ‌و‌ آماده شود، پس‌ اى مولى ‌و‌ آقاى من‌ مهيا ‌و‌ آماده شدن من‌ امروز به‌ اميد عفو ‌و‌ گذشت ‌و‌ درخواست احسان ‌و‌ بخششت به‌ سوى تو‌ است،
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ امروز ‌آن اميد مرا نوميد مگردان، اى كسى كه‌ درخواست كننده اى او‌ را‌ به‌ رنج نمى اندازد، ‌و‌ عطا ‌و‌ بخششى (توانگرى) او‌ را‌ كم نمى گرداند، زيرا من‌ از‌ روى اعتماد داشتنم به‌ كردار شايسته اى كه‌ ‌آن را‌ پيش فرستاده، ‌و‌ به‌ شفاعت مخلوق ‌و‌ آفريده اى كه‌ به‌ او‌ اميد داشته باشم جز شفاعت (حضرت) محمد ‌و‌ اهل بيت ‌و‌ خويشان او‌ (حضرت زهرا ‌و‌ ائمه (ع)) كه‌ بر‌ او‌ ‌و‌ ايشان درود تو‌ باد به‌ سوى تو‌ نيامده ام
̶    به درگاه تو‌ آمده ام در‌ حاليكه به‌ گناه ‌و‌ بد كردن به‌ خود اعتراف دارم، به‌ درگاه تو‌ آمده ام در‌ حاليكه عفو ‌و‌ گذشت بزرگت را‌ اميدوارم كه‌ به‌ سبب ‌آن از‌ خطاكاران گذشتى، سپس طول ‌و‌ بسيارى ايستادگيشان بر‌ گناه بزرگ تو‌ را‌ بازنداشته از‌ اينكه بر‌ ايشان رحمت ‌و‌ آمرزش احسان نمائى
̶    پس اى كسى كه‌ رحمت ‌و‌ مهربانى او‌ فراخ، ‌و‌ عفو ‌و‌ گذشتش بزرگ است، اى عظيم ‌و‌ بزرگوار اى كريم ‌و‌ بخشنده، بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ به‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت بر‌ من‌ احسان فرما ‌و‌ به‌ فضل ‌و‌ نيكيت بر‌ من‌ مهربان باش، ‌و‌ به‌ آمرزشت بر‌ من‌ گشايش ده،
̶    بار خدايا اين مقام ‌و‌ جايگاه (نماز عيد ‌و‌ جمعه) براى جانشينان ‌و‌ برگزيدگان تو‌ است، ‌و‌ (خلفاء جور) جاهاى امناء ‌و‌ درستكاران تو‌ را‌ در‌ درجه ‌و‌ پايه ‌ى‌ بلندى كه‌ ايشان را‌ به‌ ‌آن اختصاص ‌و‌ برترى داده اى ربودند ‌و‌ (براى آزمايش بندگانت) توئى تقديركننده براى ‌آن (غضب خلافت) در‌ حاليكه فرمان تو‌ مغلوب نمى شود ‌و‌ از‌ تدبير (قضا ‌و‌ قدر) قطعى تو‌ هرگونه خواسته باشى ‌و‌ هر‌ زمان ‌و‌ روزگار كه‌ بخواهى درنمى گذرد، ‌و‌ توئى تقديركننده براى آنچه (حكمت اقتضا مى كند و) تو‌ به‌ ‌آن (از ديگران) داناترى در‌ آفرينش ‌و‌ اراده ات متهم نيستى، تا‌ اينكه (بر اثر غصب خلافت) برگزيدگان ‌و‌ جانشينان تو‌ شكست خوردند ‌و‌ حقشان از‌ دست رفت، حكم تو‌ را‌ تبديل گشته، ‌و‌ كتاب تو‌ (قرآن) را‌ دور انداخته، ‌و‌ واجبات را‌ از‌ مقاصد ‌و‌ راههاى روشن تو‌ تغيير يافته، ‌و‌ روشهاى پيغمبرت (مستحبات) را‌ ترك شده مى بينند،
̶    بار خدايا دشمنان ايشان را‌ از‌ پيشينيان ‌و‌ پيسينيان (تا روز قيامت) ‌و‌ هر‌ كه‌ را‌ به‌ اعمال ‌و‌ كردار آنان راضى مى شود ‌و‌ دوستان ‌و‌ پيروانشان را‌ لعنت كن،
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، زيرا تو‌ (در همه ‌ى‌ كارهايت) ستوده شده ‌ى‌ بزرگوارى، مانند رحمتها ‌و‌ نيكيها ‌و‌ درودهاى تو‌ ‌و‌ تحيات تو‌ به‌ برگزيدگانت: ابراهيم ‌و‌ آل‌ ابراهيم، ‌و‌ به‌ گشايش ‌و‌ دور شدن غم ‌و‌ آسايش ‌و‌ يارى كردن ‌و‌ تسلط دادن ‌و‌ كمك كردن ايشان شتاب فرما،
̶    بار خدايا مرا از‌ اهل توحيد ‌و‌ از‌ اهل ايمان ‌و‌ گروندگان به‌ خود ‌و‌ از‌ اهل تصديق ‌و‌ باوردارندگان به‌ پيغمبرت ‌و‌ پيشوايانى كه‌ طاعت ‌و‌ پيروى از‌ ايشان را‌ واجب كرده اى قرار ده‌ از‌ كسانى كه‌ ‌آن توحيد ‌و‌ ايمان به‌ وسيله ‌ى‌ ايشان ‌و‌ به‌ دستهاى آنها واقع مى گردد، ‌و‌ دعايم را‌ روا كن اى پروردگار جهانيان،
̶    بار خدايا خشم تو‌ را‌ (اراده ‌ى‌ انتقام ترا) جز حلم ‌و‌ بردباريت، ‌و‌ سختى خشمت را‌ جز عفو ‌و‌ گذشتت بازنمى گرداند، ‌و‌ جز رحمت ‌و‌ مهربانيت از‌ عذابت زنهار نمى دهد، ‌و‌ مرا از‌ (عقاب) تو‌ جز تضرع ‌و‌ زارى به‌ درگاهت ‌و‌ در‌ برابرت نمى رهاند، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست ‌و‌ ما‌ را‌ اى خداى من‌ از‌ جانب خود به‌ وسيله ‌ى‌ قدرت ‌و‌ توانائى كه‌ با‌ ‌آن مردگان بندگانت را‌ زنده مى گردانى، ‌و‌ شهرهاى مرده (بى آب ‌و‌ علف) را‌ زندگى مى بخشى گشايشى ببخش،
̶    و مرا اى خداى من‌ اندوهناك نميران تا‌ دعايم را‌ مستجاب فرمائى، ‌و‌ از‌ اجابت ‌و‌ روا كردن دعايم آگاهم سازى ‌و‌ مزه ‌ى‌ عافيت ‌و‌ تندرستى را‌ تا‌ پايان زندگيم به‌ من‌ بچشان، ‌و‌ دشمنم را‌ بر‌ من‌ شاد مگردان ‌و‌ او‌ را‌ بر‌ من‌ متمكن ‌و‌ توانا مكن ‌و‌ او‌ را‌ بر‌ من‌ مسلط منما،
̶    اى خداى من‌ اگر تو‌ مرا بلندمرتبه گردانى پس‌ كيست آنكه مرا پست نمايد، ‌و‌ اگر مرا پست كنى پس‌ كيست آنكه بلندم گرداند ‌و‌ اگر مرا گرامى دارى پس‌ كيست آنكه خوارم گرداند، ‌و‌ اگر مرا خوار كنى پس‌ كيست آنكه گراميم دارد، ‌و‌ اگر مرا عذاب نمائى پس‌ كيست آنكه بر‌ من‌ مهربانى كند، ‌و‌ اگر مرا هلاك سازى پس‌ كيست آنكه درباره ‌ى‌ بنده ات براى تو‌ مانع ‌و‌ جلوگير شود، يا‌ در‌ كار او‌ از‌ تو‌ مسئلت نمايد ‌و‌ من‌ به‌ راستى دانسته ام كه‌ در‌ حكم ‌و‌ فرمانت ستمى ‌و‌ در‌ انتقام گيريت شتابى نيست ‌و‌ جز اين نيست كه‌ كسى عجله كند كه‌ از‌ فوت شدن ‌و‌ وقت كار گذشتن بترسد، ‌و‌ ضعيف ‌و‌ ناتوان به‌ ستم نيازمند است، ‌و‌ تو‌ اى خداى من- برترى از‌ اينكه ستم يا‌ شتاب كنى برترى بزرگ
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ مرا هدف بلا ‌و‌ گرفتارى ‌و‌ نشانه ‌ى‌ انتقام ‌و‌ به‌ كيفر رساندنت مگردان ‌و‌ مرا مهلت ده، ‌و‌ اندوهم را‌ ببر، ‌و‌ از‌ لغزشم درگذر ‌و‌ به‌ گرفتارى پس‌ از‌ گرفتارى دچارم مكن، زيرا ناتوانى ‌و‌ بيچارگى ‌و‌ تضرع ‌و‌ زاريم را‌ به‌ سوى خود مى بينى،
̶    بار خدايا امروز از‌ خشمت به‌ تو‌ پناه مى برم، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا پناه ده،
̶    و امروز از‌ خشم سخت تو‌ از‌ تو‌ زنهار مى جويم، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا زنهار ده‌
̶    و ايمنى از‌ عذاب ‌و‌ كيفرت را‌ از‌ تو‌ درخواست مى نمايم، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا ايمن گردان،
̶    و از‌ تو‌ راهنمائى مى طلبم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا راهنمائى نما،
̶    و از‌ تو‌ يارى مى خواهم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا يارى فرما،
̶    و از‌ تو‌ رحمت مى خواهم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ بر‌ من‌ رحم كن،
̶    و از‌ تو‌ بى نيازى مى طلبم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا بى نياز كن،
̶    و از‌ تو‌ روزى مى خواهم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا روزى ده،
̶    و از‌ تو‌ كمك طلب مى كنم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا كمك نما،
̶    و از‌ گناهان گذشته ام آمرزش مى طلبم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا بيامرز،
̶    و از‌ تو‌ مى خواهم كه‌ مرا (از گناه) بازدارى پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا بازدار، زيرا اگر تو‌ بخواهى من‌ هرگز به‌ چيزى كه‌ ‌آن را‌ از‌ من‌ نپسنديده اى برنمى گردم،
̶    اى پروردگار من‌ اى پروردگار من، اى بسيار مهربان اى بسيار بخشنده اى داراى عظمت ‌و‌ احسان بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ آنچه از‌ درگاهت طلبيده ‌و‌ خواسته ام ‌و‌ در‌ ‌آن به‌ درگاه تو‌ تضرع ‌و‌ زارى نمودم برايم مستجاب فرما، ‌و‌ ‌آن را‌ بخواه ‌و‌ مقدر ‌و‌ حكم كن ‌و‌ امضاء كن ‌و‌ بگذران، ‌و‌ در‌ آنچه كه‌ حكم مى كنى براى من‌ خير ده، ‌و‌ در‌ ‌آن خواسته ها برايم بركت ده‌ ‌و‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن بر‌ من‌ احسان نما، ‌و‌ مرا به‌ آنچه از‌ ‌آن عطا كنى نيكبخت ساز ‌و‌ از‌ فضل ‌و‌ بخشش خود ‌و‌ فراخى آنچه نزد تو‌ است به‌ من‌ بيافزا، زيرا تو‌ توانگر بخشنده اى ‌و‌ ‌آن را‌ به‌ خير ‌و‌ نيكى آخرت ‌و‌ نعمت فراوان ‌آن سرا پيوسته فرما اى مهربانترين مهربانان
̶    سپس دعا كن به‌ آنچه برايت آشكار گردد ‌و‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ هزار بار صلوات فرست (بگو: اللهم صل على محمد ‌و‌ آل‌ محمد) امام (ع) اين چنين مى كرده
متن عربی صحیفه سجادیه (48)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ، وَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ وَ أَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ. وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ، وَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ هُدًى أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ، أَوْ خَيْرٍ تَمُنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ تَهْدِيهِمْ بِهِ إِلَيْكَ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، أَوْ تُعْطِيهِمْ بِهِ خَيْراً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَنْ تُوَفِّرَ حَظِّي وَ نَصِيبِي مِنْهُ. وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْأَبْرَارِ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَ أَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لَهُمْ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي، وَ بِكَ أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي وَ مَسْكَنَتِي، وَ إِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي، وَ لَمَغْفِرَتُكَ وَ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَ تَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَ بِفَقْرِي إِلَيْكَ، وَ غِنَاكَ عَنِّي، فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا مِنْكَ، وَ لَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَ لَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي وَ دُنْيَايَ سِوَاكَ. اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ طَلَبَ نَيْلِهِ وَ جَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ يَا مَوْلَايَ كَانَتِ الْيَوْمَ تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَ رِفْدِكَ وَ طَلَبَ نَيْلِكَ وَ جَائِزَتِكَ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ لَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ ذَلِكَ مِنْ رَجَائِي، يَا مَنْ لَا يُحْفِيهِ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ، فَإِنِّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ، وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ إِلَّا شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ سَلَامُكَ. أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالْجُرْمِ وَ الْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ، ثُمَّ لَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى عَظِيمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ. فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، وَ عَفْوُهُ عَظِيمٌ، يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عُدْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ وَ تَعَطَّفْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ وَ تَوَسَّعْ عَلَيَّ بِمَغْفِرَتِكَ. اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ، وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ وَ لَا لِإِرَادَتِكَ حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا، وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَ سُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً. اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ، وَ مَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كَصَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ تَحِيَّاتِكَ عَلَى أَصْفِيَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَ عَجِّلِ الْفَرَجَ وَ الرَّوْحَ وَ النُّصْرَةَ وَ التَّمْكِينَ وَ التَّأْيِيدَ لَهُمْ. اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَ الْإِيمَانِ بِكَ، وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ، وَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ يَجْرِي ذَلِكَ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ، وَ لَا يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلَّا عَفْوُكَ، وَ لا يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ، وَ لَا يُنْجِينِي مِنْكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ هَبْ لَنَا يَا إِلَهِي مِنْ لَدُنْكَ فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ، وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلَادِ. وَ لَا تُهْلِكْنِي يَا إِلَهِي غَمّاً حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي، وَ تُعَرِّفَنِي الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي، وَ أَذِقْنِي طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي، وَ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي، وَ لَا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ إِلَهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي، وَ إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي، وَ إِنْ أَكْرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُهِينُنِي، وَ إِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمُنِي، وَ إِنْ عَذَّبْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْحَمُنِي، وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَ لَا فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ لَا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضاً، وَ لَا لِنَقِمَتِكَ نَصَباً، وَ مَهِّلْنِي، وَ نَفِّسْنِي، وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَ لَا تَبْتَلِيَنِّي بِبَلَاءٍ عَلَى أَثَرِ بَلَاءٍ، فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ. أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِي. وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنِي وَ أَسْأَلُكَ أَمْناً مِنْ عَذَابِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ آمِنِّي. وَ أَسْتَهْدِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اهْدِنِي وَ أَسْتَنْصِرُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ انْصُرْنِي. وَ أَسْتَرْحِمُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْحَمْنِي وَ أَسْتَكْفِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنِي وَ أَسْتَرْزِقُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِي وَ أَسْتَعِينُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّي. وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِي. وَ أَسْتَعْصِمُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اعْصِمْنِي، فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ لِشَيْ‏ءٍ كَرِهْتَهُ مِنِّي إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ. يَا رَبِّ يَا رَبِّ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتَجِبْ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ طَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ رَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، وَ أَرِدْهُ وَ قَدِّرْهُ وَ اقْضِهِ وَ أَمْضِهِ، وَ خِرْ لِي فِيمَا تَقْضِي مِنْهُ، وَ بَارِكْ لِي فِي ذَلِكَ، وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِهِ، وَ أَسْعِدْنِي بِمَا تُعْطِينِي مِنْهُ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ سَعَةِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، وَ صِلْ ذَلِكَ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ وَ نَعِيمِهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ثُمَّ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ، وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.